Výzkumné projekty

SMEs Human resource attraction, retention and perfomance enhancement network
• Nový výukový modul HRM v angličtině, výzkum HR v MSP, případové studie. Projekt je založen na partnerství univerzit z 5 zemí (Velká Británie - Huddersfield, Německo - Zwickau, Litva - Klaipeda, Finsko - Kajaani).

Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky
• Projekt se zabývá aktuálním a dosud nevyřešeným problémem transparentnosti lobbingu. V současných teoriích a modelech, které se lobbingem zabývají, chybí reflexe transparentního lobbingu hlavně kvůli nejasným hranicím mezi korupcí, lobbingem obecně a transparentním lobbingem. Je důležité zdůraznit transparentnost právě ve spojení s fenoménem korupce a položit si otázku: za jakých okolností může být transparentnost účinným nástrojem při snižování korupce a zlepšování institucionální kvality? Projekt se proto zaměřuje na identifikaci objektivních metod měření transparentnosti lobbingu prostřednictvím studia faktorů přispívajících k transparentnosti lobbingu, na prokázání pozitivních dopadů transparentnosti lobbingu na rozvoj demokratizace a občanské společnosti, na rozhodovací procesy ve vazbě na efektivní alokaci veřejných zdrojů a na kvantifikaci dopadů transparentního, resp. netransparentního lobbingu na institucionální kvalitu, ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost.

Rodinný podnik - řešení sociálních a ekonomických disparit obcí
• Cílem projektu je specifikovat rodinné podnikání jako nástroj rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obcí se zaměřením na obce venkovského typu. Uvedené prostředí je dále vymezeno subregionální strukturou ČR. Obce jsou vymezeny z hlediska jejich postavení v širším území, s ohledem na spádovost za občanskou vybaveností a ekonomickými aktivitami. Uvedené účelové vymezení je konfrontováno s administrativním (přesahy jsou komentovány). Důvodem je potřeba vytvořit rámec pro návrhy podpory (přímé i nepřímé) rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obce ve vazbě na rodinné podniky. Dílčími záměry jsou identifikace a hodnocení rodinných podniků, analýza formy jejich podpory včetně vzdělávání. Uživateli těchto výsledků budou orgány státní správy, samosprávy a management rodinných podniků.

Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit
• Hlavním cílem projektu je nalézt metodické způsoby hodnocení a řešení reálných subregionálních disparit v ČR na základě adjustace nominálních ukazatelů prostřednictvím regionálních cenových indexů (RCI), jež umožní prostorové srovnání cenových úrovní. V rámci projektu budou vymezeny subregionální oblasti z hlediska aplikace RCI, bude adjustován spotřebitelský koš pro výpočet RCI (certifikovaná metoda) a zajištěna potřebná data. Budou navržena konkrétní opatření v oblasti hospodářských politik. Hlavním partnerem projektu je Český statistický úřad. Výzkumná metodika bude navržena k certifikaci MMR ČR.

Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomický ch disparit
• Cílem projektu je navrhnout subregionální strukturu ČR, která bude založena na tzv. klastrech obcí.

Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a management se zaměřením na znalostní ekonomiku
• Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a Management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Součástí inovace předmětů je zařazení nových didaktických metod, zejména tvorba e-learningové podpory pokročilé úrovně. V oblasti e-learningu projdou řešitelé inovace předmětů adekvátním školením. Součástí projektu je zároveň zavedení systémů monitoringu potřeb trhu práce a vnitřního hodnocení. Primární cílovou skupinou jsou studenti oborů v rámci inovovaného programu jako uživatelé inovovaných předmětů. Sekundární cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci inovující své předměty. Výstupy projektu (inovované předměty) budou částečně využívány ostatními studijními programy Ekonomické fakulty i dalších fakult TUL, kde se některé inovované předměty vyučují.

Analýza pojistného trhu IV
• Katedra pojišťovnictví Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je jedním z mála specializovaných pracovišť, které se věnuje výuce a vědecké práci v oboru pojišťovnictví. V zájmu spolupráce mezi univerzitou a praxí, za podpory Nadačního fondu na podporu vzdělávání v pojišťovnictví vznikl projekt, který si dal za cíl zpracovat Analýzu pojistného trhu z pohledu nezávislé a odborně zdatné instituce. První fáze projektu, která proběhla v akademickém roce 2008/09 se zaměřila na životní pojištění. Druhá fáze projektu, která proběhla v akademickém roce 2009/10 se zaměřila na neživotní pojištění. Třetí fáze projektu, která proběhla v akademickém roce 2010/11 byla zaměřena především na aktualizaci dostupných údajů potřebných pro aktualizaci stávajících analýz. Čtvrtá fáze, realizovaná v roce 2012/2013, projektu úspěšně navázala na fázi předchozí.

Přístup k řešení přírodních katastrof v zemích EU
• Katedra pojišťovnictví Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je jedním z mála specializovaných pracovišť, které se věnuje výuce a vědecké práci v oboru pojišťovnictví. V posledních 15 letech bylo území naší republiky opakovaně zasaženo rozsáhlými živelnými pohromami. Náklady na odstranění škod nesou jak pojišťovny, tak i v nemalé míře stát. Státní podpora vzniká vždy ex post, tedy po katastrofě a chybí systémové řešení. V řadě zemí EU (např. Francie, Nizozemí, Norsko) existují propracované systémy, které by mohly být vodítkem pro řešení v České republice. Pro využití zahraničních zkušeností chybí odborně zpracovaná komparační studie, která by jak odborným, tak i politickým kruhům umožnila pokročit v řešení daného problému.

Regionální kontaktní organizace Liberec - kontakt pro Evropský výzkumný prostor
• Příjemcem grantu je VUTS a.s., spolupříjemcem je TUL (Ing. Jana Drašarová, Ph.D.). Za Ekonomickou fakultu je do projektu zapojena doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Strategickým cílem projektu RKO Liberec ERA je podporovat zapojení regionálních vav pracovišť Libereckého, části Královéhradeckého a Středočeského kraje do aktivit mezinárodní a bilaterální spolupráce.

Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
• Smyslem projektu je rozšíření kontaktů a spolupráce mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem, jež přispěje ke zlepšení přípravy konkurenceschopné pracovní síly. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná - studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference, interaktivní workshopy a tzv. zimní školy. V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV). Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.

Sociální podnikání - šance pro 3. tisíciletí
• Jednou z možností, jak v současné době úspěšně eliminovat dopady hospodářské krize na tzv. znevýhodněné skupiny obyvatelstva, je podpora sociálních podniků, které zpravidla působí na místní úrovni. Koncepce sociální ekonomiky a sociálního podnikání se snaží nalézt skupinám obyvatel, které jsou sociálně vyloučené ze společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohrožené, uplatnění na trhu práce a umožnit jim plnohodnotné prožití života založené na prosperitě vycházející z výdělku dosaženého za práci. Projekt Sociální podnikání – šance pro 3. tisíciletí vychází ze záměru zvýšit možnost uplatnění cílových osob na pracovním trhu v Libereckém kraji. Je určen cílové skupině, která může ovlivnit zakládání nových sociálních podniků v Libereckém kraji nebo může transformovat již existující organizace různých právních forem na sociální podniky. Cíl projektu bude naplněn zejména vytvořením učebních textů pro moduly a odzkoušením připravených modulů v rámci pilotního kurzu a e-learningu.

Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor
• Předložený projekt vychází z myšlenky tzv. Evropského výzkumného prostoru. Koncept projektu je postaven na vzájemné spolupráci akademického prostředí s "praxí" a interdisciplinárním přístupu ke vzdělávání propojujícím znalosti nových technologií, ekonomie a evropské politiky. Akronym projektu TE-ERA byl proto sestaven z počátečních písmen nosných znalostních disciplín Technologie (Technology), Ekonomie (Economy) a European Research Area (Evropský výzkumný prostor; v českých dokumentech se častěji používá zkratky anglického termínu). Strategicky zvolený akronym projektu TE-ERA evokuje latinské pojmenování země; (terra). Akronym má v cílové skupině vyvolat v mysli představu;objevování nové země. Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání a sektorem výroby a služeb tak, aby kompetence absolventů i akademických pracovníků byly v souladu s potřebami firemní sféry a byl podpořen zájem studentů o práci v technologicky orientovaných oborech. Cíl projektu bude naplněn inovací části studijních programů univerzit se sídlem v tradičních průmyslových regionech. Inovace budou připraveny ve třech rovinách; obsahové (nové znalosti a interdisciplinární přístup k výuce); formální (nové formy výuky; e-learning ve dvou jazykových verzích, tréninkové zaměstnání) a výukové podpory (specializované učební texty, audiovizuální vzdělávání a webová aplikace).

TEORIE A PRAXE - podpora získání stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů, přenášení praktických zkušeností do výuky
• Cílem projektu je zajistit organizační a administrativní podporu organizace roční řízené praxe studentů, dále vytvořit znalostní portál, který přispěje k lepší koordinaci spolupracující sítě a na základě dlouhodobé spolupráce inovovat předměty studijního oboru.

Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO
• Cílem projektu je zvýšit úroveň a kvalitu komunikačních dovedností lidských zdrojů ve vědě a výzkumu tak, aby pracovníci VaV byli schopni zvýšit efektivitu komunikačního sdělení ve vazbě na různé cílové skupiny. Akronym projektu MUNRO má v cílové skupině evokovat snahu o rozvoj komunikace v oblasti vědy a výzkumu. Projektová strategie vzdělávání je postavena na dvou základních pilířích. TEORETICKÝ PILÍŘ je založen na realizaci série seminářů ve třech odborných tematických modulech: - A. Rozvoj individuálních komunik. dovedností; - B. Marketing a nástroje komunikace vědy; - C. Nové metody propagace a komunikace ve vědě. PRAKTICKÝ PILÍŘ výuky je založen na realizaci skutečné komunikační kampaně - pilotního projektu NANO. Projektem bude podpořeno minimálně 540 osob, přičemž dalšími hl. výstupy bude realizace 45 kurzů, odborná publikace (1. pilíř), 8 filmů s tématem NANO, realizace kampaně Týden nanotechnologií a soutěže NANObyART (2. pilíř). Projekt bude ukončen odbornou konferencí.

Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech
• Cílem projektu Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech (akronym PROFIN) je prostřednictvím systému vzdělávání zvýšit schopnosti pracovníků vědy a výzkumu efektivně a v souladu se zákonnými normami připravovat a řídit rozpočet vědeckovýzkumných projektů v mezinárodním prostředí EU. Kvalitní finanční řízení projektů završené úspěšným auditem je jedním ze základních předpokladů úspěchu vědecko-výzkumných aktivit financovaných z veřejných zdrojů. Projekt PROFIN proto prostřednictvím specifických vzdělávacích aktivit usiluje o zvýšení finančně manažerských dovedností a znalostí pracovníků ve vědě a výzkumu tak, aby finanční řízení vědecko-výzkumných projektů probíhalo efektivně a v souladu s příslušnými zákonnými normami. Vzdělávací aktivity, které vědecko-výzkumným pracovníkům nabízí projekt PROFIN, jsou rozděleny do tří modulů zaměřených na finanční řízení, auditing a manažerské kompetence ve dvou základních úrovních – manažer VaV a expert. PROFIN podpoří svými aktivitami, které zahrnují kurzy pro vysokoškolské studenty a vědecké pracovníky, on-line vzdělávací produkty a doplňkové vzdělávací aktivity, více než 400 osob. Hlavní důraz při tvorbě a realizaci vzdělávacích aktivit je kladen na přenos praktických zkušeností, který je garantován zapojením zkušených tuzemských a zahraničních lektorů s dlouholetou praxí v relevantních odborech. PROFIN je realizován díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO
• Cílem projektu je zvýšit úroveň a kvalitu komunikačních dovedností lidských zdrojů ve vědě a výzkumu tak, aby pracovníci VaV byli schopni zvýšit efektivitu komunikačního sdělení ve vazbě na různé cílové skupiny. Akronym projektu MUNRO má v cílové skupině evokovat snahu o rozvoj komunikace v oblasti vědy a výzkumu. Projektová strategie vzdělávání je postavena na dvou základních pilířích. TEORETICKÝ PILÍŘ je založen na realizaci série seminářů ve třech odborných tematických modulech: - A. Rozvoj individuálních komunik. dovedností; - B. Marketing a nástroje komunikace vědy; - C. Nové metody propagace a komunikace ve vědě. PRAKTICKÝ PILÍŘ výuky je založen na realizaci skutečné komunikační kampaně - pilotního projektu NANO. Projektem bude podpořeno minimálně 540 osob, přičemž dalšími hl. výstupy bude realizace 45 kurzů, odborná publikace (1. pilíř), 8 filmů s tématem NANO, realizace kampaně Týden nanotechnologií a soutěže NANObyART (2. pilíř). Projekt bude ukončen odbornou konferencí.

Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech
• Cílem projektu Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech (akronym PROFIN) je prostřednictvím systému vzdělávání zvýšit schopnosti pracovníků vědy a výzkumu efektivně a v souladu se zákonnými normami připravovat a řídit rozpočet vědeckovýzkumných projektů v mezinárodním prostředí EU. Kvalitní finanční řízení projektů završené úspěšným auditem je jedním ze základních předpokladů úspěchu vědecko-výzkumných aktivit financovaných z veřejných zdrojů. Projekt PROFIN proto prostřednictvím specifických vzdělávacích aktivit usiluje o zvýšení finančně manažerských dovedností a znalostí pracovníků ve vědě a výzkumu tak, aby finanční řízení vědecko-výzkumných projektů probíhalo efektivně a v souladu s příslušnými zákonnými normami. Vzdělávací aktivity, které vědecko-výzkumným pracovníkům nabízí projekt PROFIN, jsou rozděleny do tří modulů zaměřených na finanční řízení, auditing a manažerské kompetence ve dvou základních úrovních – manažer VaV a expert. PROFIN podpoří svými aktivitami, které zahrnují kurzy pro vysokoškolské studenty a vědecké pracovníky, on-line vzdělávací produkty a doplňkové vzdělávací aktivity, více než 400 osob. Hlavní důraz při tvorbě a realizaci vzdělávacích aktivit je kladen na přenos praktických zkušeností, který je garantován zapojením zkušených tuzemských a zahraničních lektorů s dlouholetou praxí v relevantních odborech. PROFIN je realizován díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.